Skip to content

Dwu­dniowe warsztaty pt. „Uko­chaj swoje Wewnętrzne Dziecko“ pro­wa­dzi Jasno­widz Renata Engel!

10 marca 2013

Renata Engel JasnowidzZapraszamy na dwu­dniowe warsztaty: Uko­chaj swoje Wewnętrzne Dziecko“

Pro­wa­dzone przez jasno­widz Renatę Engel!

Celem tych warsz­ta­tów jest naucze­nie uczest­ni­ków, w jaki spo­sób prak­tycz­nie nawią­zać kon­takt ze swoim dziec­kiem i jego nie­ko­cha­nymi czę­ściami, zapro­sić je do swo­jego serca i zin­te­gro­wać. Powo­dem dla któ­rego, w jakimś tema­cie nie wie­dziemy życia tak jak byśmy chcieli, jest fakt, iż nie poko­cha­li­śmy tej czę­ści sie­bie wystar­cza­jąco, by osią­gnąć upra­gniony rezul­tat. Wiąże się to wie­loma z czyn­ni­kami: naszymi doświad­cze­niami z dzie­ciń­stwa, pro­gra­mami, arche­ty­pami, prze­ko­na­niami, wyzwa­niem, z jakim przy­szła na ten świat nasza dusza i cala reszta czyn­ni­ków, jakie maja na nas wpływ.

Bazą, by wykre­ować ocze­ki­wane życie, jest osią­gnie­cie umie­jęt­no­ści kon­taktu z naszym wewnętrz­nym dziec­kiem i naucze­nie go współ­pracy z jego ojcem, Wyż­szym Ja. W tych warsz­ta­tach kładę nacisk na zaję­cia prak­tyczne, medy­ta­cje, wspie­ra­jąc się swoja umie­jęt­no­ścią jasno­wi­dze­nia i doświad­cze­niem, jakie zdo­by­łam do tej pory. Na kon­kretne pyta­nia będę odpo­wia­dać w sesjach indywidualnych.

Ramowy plan warsz­ta­tów na dwa dni:

  1. Tro­chę o sobie i jak poja­wił się się pomysł na te warsztaty.

  1. Wykład na temat podziału naszej oso­bo­wo­ści: świa­do­mość, pod­świa­do­mość, wyż­sze Ja. Zakresy ich dzia­łań, zada­nia i rola.- pyta­nia uczestników

  1. Medy­ta­cja połą­cze­nia z naszym wewnętrz­nym dziec­kiem — roz­mowa tema­tyczna i pytania

  1. Medy­ta­cja inte­gra­cji naszych nie­ko­cha­nych czę­ści — roz­mowa i pytania

  1. Medy­ta­cja, jak pro­sić nasza pod­świa­do­mość o infor­ma­cje o jej nie­ko­cha­nych czę­ściach – roz­mowa i pytania

  1. Medy­ta­cja połą­cze­nia z naszym ojcem (Wyż­szym Ja) roz­mowy, wyja­śnie­nia i pytania.

  1. Sesje indy­wi­du­alne z jasno­wi­dzem — po pół godziny na osobę.

  1. Prze­rwa na obiad w trak­cie zajęć (1,5 godziny)

Miej­sce i czas warsztatów:

– prze­wi­dy­wany ter­min 4, 5 maja 2013

– noc­leg we wła­snym zakresie

– cena warsz­ta­tów: 450 zł

w cenie jest indy­wi­du­alna sesja z jasno­wi­dzem, w któ­rej każdy może zada­wać oso­bi­ste pyta­nia i uzy­skać dla sie­bie kon­kretne porady i wska­zówki życiowe, lub sat­sang, czyli sesja gru­powa, w kto­rej jasno­widz odpo­wiada na pytania

Warunkiem rezer­wa­cji miej­sca na warsz­ta­tach jest bez­zwrotna wpłata 100zł, która oczy­wi­ście będzie już czę­ścią opłaty za całe warsz­taty (na miej­scu dopła­camy 350 zł od osoby)

Pyta­nia i rezer­wa­cje: renatajasnowidz@​gmail.​com

Wpłaty rezer­wa­cyjne na nr konta:

76 1090 1753 0000 0001 1087 0598

(BZ WBK SA) z dopi­skiem: Warsz­taty z jasnowidzem!

From → Artykuły

Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: