Skip to content

Dutch Light Orbs

17 lutego 2010

Wylatowo (Polen), een nieuw centrum voor fenomenen

Op de najaars vergadering 2003 van de FGK (Forschungs Geselshaft Kornkreise) , de Duitse graancirkel onderzoek groep, ontmoette ik op 22 en 23 november, een paar Poolse onderzoekers, die een lezing gaven over graancirkels en lichtverschijnselen in het gebied Wylatowo.

Dat bij het ontstaan van graancirkels ook vaak lichtverschijnselen waargenomen worden, is inmiddels bekend, en zijn er zelfs de nodige video opnamen van in omloop. Wylatowo echter spant de kroon! Niet eerder heb ik zoveel video opnamen gezien, die in één seizoen, in een redelijk beperkt gebied zijn opgenomen. Reden genoeg om ook op deze website aandacht te besteden aan dit onderwerp.

(Ten tijde van het publiceren op deze website, juli 2004 is inmiddels bekend dat 2004 de kroon gaat spannen, met 24 uurs camera bewaking en bewaking van het terrein door surveillances. Kort na een surveillance met sterke zoeklichten waarbij niets aangetroffen werd, ontstond er een formatie bestaande uit 30 cirkels. Hieraan voorafgaande, hebben de bewakings camera’s lichtverschijnselen geregistreerd. Middels een ingenieus meetsysteem met tientallen “sensors” is onderzoek gedaan naar diverse soorten energieën. De eerste resultaten zijn veel belovend, maar laat de uiteindelijke uitslag nog even op zich wachten. Het laboratorium onderzoek, zal enige maanden in beslag nemen.)

Een groot aantal foto’s vindt u via de link onder dit bericht.

We danken de heer Stanislaw Barski, en de heer Stefan Zachert voor het beschikbaar stellen van de foto’s

Een bijdrage van Stanislaw Barski (juli 2003)

We danken Stanislaw voor zijn bericht

(Vertaling: Ed Vos)

Wylatowo Een treffen met het onbegrijpbare

„Ik beneen mens, het leven is kort,

en de nacht Grenzenloos.

Ik kijk omhoog,

en zie de schrijvende sterren.

Ik bevat het niet, maar ik begrijp:

Ook ik ben zoals een tekst

En juist op dit moment leest iemand me

Sinds vele jaren worden in Wylotowo fenomenen waargenomen. Wylatowo is een gebied dat tussen Strzelno en Gniezno, in KujawitsPomerischer Wojewodschaft ligt. De fenomenen verplaatsen zich in mijn beleving volgens de hypothese, dat we hier met verschijningen te doen hebben, die door de zwaartekracht voortbewogen worden, en die de materie zonder hulp van aerodynamische vormen binnendringt.

Deze verschijnselen kan men niet tot op de letter analiseren. Het lijdt geen twijfel dat ze een wereldwijd karakter hebben. (Tot op heden zijn graancirkels in ca 70 landen ontstaan.

Ze betreffen praktisch alle wetenschaps gebieden, van Volkssolisten, en Religie, Etnologie, microgolventechniek, mulecuulphysica, tot aan parapsychologie. In Wylatowo kunnen we waarscheinlijk een steeds geopend venster zien, of een poort naar andere dimensies. Daarvan getuigen onder andere de objecten die we op foto en filmcameras registreren. Alles wijst erop dat deze obekten physische objecten zijn.

Daarnaast maken ze de kontakten tussen de diverse werkelijkheden mogelijk. Men weet niet of het intelligenties uit de Aardse toemost zijn, of van andere planeten, die door alle paralelle werelden gebruikt worden. Hun grote activiteit in Wylatowo laat zich terugvoeren op de manipulatie van tijd en ruimte.

De effecten van nevels, die op foto’s verewigd worden, getuigen van een volgezogen ruimtelijke doorgang. De bijzondere formaties, nevels wolken en mist gaan aan de aankomst van het vreemde vooraf. Men beschrijft ze als een intelligente vorm van energie. Het weer is ook van invloed op de materialisatie van deze objecten, hetgeen berichten van over de hele wereld bevestigen. De gestalten uit nevels en mist, vindt men ook terug in de literatuur, die ze in verbandbracht met UFO’s Men noemt ze objectieve projecties, het gaat daarbij om twedimensionale verschijningen, die men „in de witte wolken“ opmerkt.

De foto’s (Ook degene die met digitaaltechniek gemaakt werden) bevestigen, dat er zowel centrum (De witte energiewolk) als ook het medium (onzichtbaar voorwerp dat ook een projector kan zijn) is.

Hoe kan men de objectieve projecties verklaren? Ze kunnen een soort van hologram zijn, die in de menselijke techniek bekend is. Het lijkt erop, alsof het geen projecties in psychologische zin zouden zijn, maar ruimtelijke verschijnselen die niet een materieel karakter hoeven te hebben, en zich laten meten.

Ze verdwijnen zo snel, net als het beeld na het uitzetten van een TV. Mogelijk zijn ze eenkrachtveld in de vorm van lichtgolven, die als gevolg van equivalenten van moleculaire straling een beeld maken.

Straling, tijdens deze manipulatie die de mogelijkheden van de menselijke perceptie uitbreidt?

Een gevolg bij waarnemingen die bestaat uit verandering van het gezichtsvermogen, de waarneembaarheid van de lichtgolven, van een verhoogde of verminderde frequentie? Mogelijkerwijs probeert deze Intelligentie onze voorstellingen leren kennen, en kopieert deze in de vorm van de objectieve projectie. Misschien analyseren ze ons weten, onze gedachten, voorstellingen en fantasieen. Mogelijk veranderen ze ons psychisch en misschien wel physisch. Deze kleine onzichtbare objecten, dienen hoogstwaarschijnlijk voor doordringen en observatie.

Het „geopende venster“ boven het veld van de Heer Filipzcak en de heer Suchulas is een overgang naar een andere werkelijkheid. Men moet niet uitsluiten dat dit venster geschapen is door de intelligenties uit de parralelle werelden.

De hypothese van de parralelle werelden wordt ook door uitstekende theoretici recht overeind gehouden. We kunnen er zeker van zijn, dat in een niet al te lange toekomst, de paradigma’s in de zogenaamde officiele leer aangegeven zullen worden. Er is slechts een schijnbaar raadsel, dat niet alle fenomenen voor mensen zichtbaar is, maar ondanks dat door electronische apparatuur geregistreert wordt. Men mag niet vergeten dat de mens slechts een klein deel van de electromagnetische trillingen kan zien. We zien geen radiogolven, geen gamma- rontgenstralen etc. De snelheid waarmee de golven zich verspreiden, is van de omgeving afhankelijk. Hoe dichter de omgeving, des te trager is de snelheid, waarmee ze de golven verspreiden, en des te sneller de golf geabsorbeerd is. Analoog hieraan: Hoe groter de hoeveelheid trillingen, des te sneller is de verspreiding van het signaal in tijd en ruimte.  Het menselijk denken is begrensd. Het menselijke oog ziet in het gebied van 3,8 x1014 tot 7,5×1414 Hz. Het menselijke oor hoort van 16 tot 20.00 Hz. Het licht dat we kunnen zien omvat een klein gedeelte van het brede spectrum van electromachnetische trillingen, van 1 Hz (! Trilling per seconde) tot 1023 Hz Golflengte, een miljardenmicron. Een grote rol speelt het onvergelijkbare technische onderscheid die onze wereld van de hoog ontwikkelde vormen onderscheid.

Een van de meest vooraanstaande Russische wetenschapper, proffesor Mikolaj Kozyrev heeft wetenschappenlijke onderzoeken gedaan, die aantonen dat tijd een veranderlijke bezit, die hij de dichtheid van de tijd noemt. Kozyrev stelde, dat er veel factoren zijn die de tijd beinvloeden. In zijn mening veranderde deze dichtheid in de zomer, hetgeen van biologische veranderingen in de jaargetijden afhankelijk is.

Wanneer Kozyrev gelijk heeft, zou het mogelijk zijn dat substanties en biologische processen door de tijdvermenging, invloed op elkaar hebben. Daarom ook moet de draaing van de tijd in de natuur in ogenschauw genomen worden, en opnieuw geschapen worden. Deze onderzoekingen, geven de mogelijkheid een ander gezichtspunt op alle in de zomer ontstane K en P (Kozyrev stelt vervolgens, dat de tijdloze overdracht van informatie met de bijzondere relativiteits theorie overeenstemt, en dat de physische tijd, zlechts in ons bewustzijn bestaat.)

Wanneer de tijd op alle gebieden van het zijn zou bestaan, zou er een soort van tunnel tussen onze wereld en de parralelle werled kunnen zijn. Zulke tunnels (O.A. in Wylatowo) zou het hele universum kunnen beinvloeden, dus de kleinste verandereingen in een van de werelden, zouden ook veranderingen in andere werelden veroorzaken.

De verschijningen in Wylatowo, waar de oudere mensen over spreken, en de fenomenen die ik persoonlijk heb waargenomen, bevestigen die hypothese. De ongelofelijke foto’s en films die ik de afgelopen 4 jaar in Wylatowo gemaakt heb zijn er het bewijs voor dat er zich daar iets ongelofelijks afspeelt!

Wat voor zin hebben de spectaculaire gebeurtenissen in Wylatowo?

Op grond van getuigenverklaringen, die de kontakten met de vreemdelingen beschreven, blijkt dat hun aanwezigheid de een of andere reden moet hebben. Misschien willen ze onze civilisatie of cultuur leren kennen.

Men kan op dit moment niet zeggen of soortgelijke verscijningen ook in de toekomst zullen voorkomen, of ze zich zullen uitbreiden, of niet. Onze deelname hierin is een passieve. We verheugen ons op elke waarneming, video opname en elke foto. We vergelijken de typen verschijselen, wat voor ons later van belang kan zijn  als bewijs van de betrokkenheid van dit ongelovelijke fenomeen, met het ontstaan van de graancirkels. Ze zijn fantasievol en subtiel, en werken op ons gevoel.  Zullen we ooit op een dag een dergelijk kontakt begrijpen?

Ik ben er bang voor dat het niet alleen van ons afhankt…

.

De smalle brug waarop de zelfrealistie van menselijke wezens afstuurt bevinden zich op de pijlen van de Antophogenese.

Een woord, gedachte, individualiteit. Op grond van dat woord stellen we ons de vraag – Waarom? Waarom Wylatowo? Deze vraagt wekt de andere. De ongelofelijke ontwikkelingen in wylatowo duren nu al 4 jaar. Op dit moment kunnen we de vergelijkingen en overkeemston vastleggen. We moeten de ontwikkelingen niet aan de natuurkrachten toeschrijven, hoewel ze ook niet onbelangrijk zijn. We proberen ze te verklaren,. We moeten toegeven dat we ook niet alle twijufel wegnemen. We willen de echte oorzaak weten, de gebeurtenissen uitrafelen en op de physische realiteit beoordelen. Men moet er een beetje moed voor hebben, om achter de coulissen te kijken. Gezien de verschijselen in Wylatowo hebben we echter geen keus.

Het  proces van het ontstaan van de graancirkels en de verschijnselen die ze begeleiden, moet men analyseren. Alle documenten die ons ter beschikking staan, moeten gepuliseerd worden. Ze moeten wetenschappenlijk toegankelijk gemaakt worden.

De onderzoekers zullen zonder vooroordelen, kritische onderzoekingen moeten doen. Deze verschijnselen mogen niet afgedaan worden als wetenschappelijk onbelangrijk. Men mag niet ergen om lachen wat men niet kent. De verschijnselen die in Wylatowo voorkomen, laten zich met behulp van de wetenschap niet verklaren.

Maar wie zijn eigenlijk die vreemdelingen? Ze onderzoeken menselijke gedachten, emoties, gevoelens en inzichten. De wetenschappelijke methode verbiedt het ingrijpen in een bestaande orde. Het is echter onmogelijk, een systeem te bedenken, waarbij je ze niet beinvloedt. Daarom ook leidt dat tot vervalsing van de waarnemingen. Ervaren onderzoekers zullen dan ook de eventuele invloed van het onderzochte systeem tot een minimum beperken. Om die reden is een officieel contact tussen deze vreemden en de mens ook onmogelijk. Hoe groter de afstand is die we hebben, deste treuriger het resultaat van onze onderzoekingen. Als de mens een hogere ontwikkelingsfase zal bereiken, zullen ze andere wegen moeten zoeken. Het is de weg van erkenning. Velen hebben hem gevonden, de anderen wachten, slaan gade, en hopen dat de mensheid strategie en regeling zal blijven bestaan. Velen omschrijven mijn hypothesen als science fiction. Ze dienen zich echter innerlijk bewust te worden, dat men dergelijke verschijnselen niet met de maatstaven van de wetenschap gemeten kunnen worden.

Wanneer de verschijnselen, die in Wylatowo plaatsvinden, met de thesen van skeptische wetenschappers  in overeenstemming zouden zijn, kunnen we de these van de werking van de vreemden opgeven.

Maar, het is niet zo. Het moeten dus wel intelligenties zijn, die door de eigenschappen en de de de verhoudingen die door othodoxe geleerden niet erkent worden. De scheppers van de graancirkels willen just tot bewuste samenwerking met de menselijke civilisatie uitnodigen. Het is de hoogste tijd, de uitnodiging aan te nemen de weg te gaan, die tot harmonie in alle werelden voert. Een van die wegen begint in Wylatowo.

Er zijn vele hypothesen met betrekking tot dit thema besproken hebben. Het is mogelijk dat ook de mijne onjuist is. Ik hoop dat het onderzoek naar de verschijnslen in Wylatowo tot aanknoping van de parralelle werelden bij zal dragen. Misschien helpen ons daar de hypothesen bij.

www.dutchlightorbs.nl

Juli 2003

Stanislaw Barski – UFO Researcher

Reklamy

From → Artykuły

Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerów lubi to: